Sentència que estima la demanda enfront al banc santander i el condemna a indemnitzar els danys i perjudicis derivats de la falta de veracitat de la informació oferida a l´hora de subscriure les accio

S´havien adquirit 10 partides d´accions del Banc Popular, des del dia 26/05/2016 al 01/06/2017 (cal destacar d´aquesta última data, que era només una setmana abans de la resolució del Banc Popular), Es van adquirir en el mercat secundari, per internet i a través d´un broker intermediari. La Sentència estima íntegrament l´acció d´indemnització dels danys i perjudicis causats per la falta de veracitat de la informació oferida. Aquesta resolució conclou que en el cas de l´ampliació de capital del Banco Popular del mes de maig de 2016, el tríptic no informava suficientment de quina era la situació de l´entitat, que era la que els nous accionistes havien de conèixer per assumir els riscos que suposava convertir-se en accionistes, de manera que no complia els estàndards d´una informació lleial, clara i transparent. En conseqüència, les accions es van adquirir sense coneixement de causa, és a dir, sense que el comprador fos conscient dels riscos assumits i la possibilitat de perdre per complet la inversió en un curt període de temps, degut a la resolució de l´entitat financera emissora motivada per la seva inviabilitat financera. Per tant, aquest dèficit determina un incompliment de les obligacions legals i contractuals de l´entitat bancària d´oferir una informació fidedigna sobre la seva situació, havent de tornar les sumes invertides en les accions adquirides. Més els interessos legals des de la data de subscripció de les accions i costes.

Veure sentència